Temalar

Gençlik Forumu, sosyal değişimin hızlı yaşandığı günümüz dünyası ve Türkiye’sinde gençlerin yerini ve sorumluluklarını derinlikli olarak tartışmayı hedefleyen bir platformdur. Forumda gençlerin; din ve değerler, eğitim, siyaset, medya, istihdam, sivil toplum gibi alanlarda var oluş şekilleri, sorunları ve rolleri ele alınacaktır. Foruma konusunun uzmanı akademisyen ve araştırmacıların yanında pek çok genç, konuşmacı olarak katılacaklardır. Katılımcılar,  Türkiye’de gençlerin yakın geçmişteki deneyimleri, günümüzdeki var oluş şekilleri ile gelecek Türkiye ve dünya tasavvurundaki sorumluluklarını sosyal, siyasal ve ekonomik zeminlerde masaya yatıracaklardır.

Gençlik, Din ve Değerler

Din ve değerler toplumsal dokunun temelindeki en etkili unsurlardır, aynı zamanda kültürel kodları da kendi içinde muhafaza ederler. Toplumsal hareketliliğin hızlandığı günümüz dünyasında gençlerin bu hareketliliklere atfettiği dini anlamlar, kimlik ve dindarlık arasında bir etkileşime neden olmaktadır. Türkiye’nin bugüne kadar getirmiş olduğu din ve değerler hafızası, gelenek ve gelecek arasında kalan gençlerin sosyal hayattaki kimlik ve temsiliyetleri bağlamında istenilen dili yakalayamamaktadır. Bu nedenle gençlerin din ve değerlerle ilişkisinde yeni bir söyleme ihtiyaç vardır.

 • Türkiye’de gençlerin kimlik oluşumunda din ve değerlerin yeri nedir?
 • Gençler din ve değerlerin temsiliyeti bağlamında hangi araçları kullanmaktadır?
 • Türkiye’de toplumsal hafızanın din ve değerleri gençlere aktarma gücü nasıldır?
 • Gençlerin dünyasına ulaşan bir din dili nasıl inşa edilebilir?

Gençlik ve Medya

Hızlı değişen ve yoğun bir gündeme sahip olan Türkiye’de medya, güçlü bir role sahiptir. Görsel ve yazılı medya kanallarıyla beraber artan dezenformasyondan en çok, bu kanalları günlük yaşamlarında etkin olarak kullanan gençler etkilenmektedir. Özellikle yeni medya araçlarının gençlere sunduğu bir yanı ile gerçek diğer yanıyla kurgusal kimlikler, Türkiye’de gençlik söyleminde baskındır. Bu bağlamda gençlerin medyada kendilerini nasıl temsil ettiği medya kullanımında farkındalık kazanabilmeleri, daha tutarlı ve farklı perspektiflere sahip olabilmeleri açısından ehemmiyetlidir.

 • Türkiye’de medyanın gençlerin kimlik oluşumundaki yeri nedir?
 • Gençlerin geleneksel ve yeni medya araçlarındaki temsiliyeti nasıldır?
 • Gençlerin medyayı daha etkili ve eleştirel bir biçimde kullanmaları için neler yapılmalıdır?

Gençlik ve Siyaset

Türkiye’de gençler, dünyadaki akranları gibi siyasal yaşamda çeşitli biçimlerde rol almaktadır. Geçmişte gençlerin siyasal kimlikleri siyasal partilere ve derneklere üyelikle oluşurken, günümüzde gençler daha farklı kanallar aracılığıyla siyasallaşmaktadır. Gençlerin siyasal yaşamdaki temsiliyeti bağlamında kodlar çeşitlenmiş, dolayısıylasiyasette bu kodları dikkate alan yeni bir söylem geliştirme ihtiyacı doğmuştur.

 • Türkiye’nin siyasal hafızasında gençlerin rolü nedir?
 • Türkiye siyaseti gençlerin farklı kimliklerini nasıl temsil etmektedir?
 • Dünyadaki gençlerin siyasi kimlikleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’deki gençlerin siyasal eğilimleri neyi ifade etmektedir? 

Gençlik ve Eğitim

Eğitim, bireylerin kimlik oluşum sürecinde örgün ve yaygın kurumlar aracılığıyla halen en etkili unsurlardan biridir. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarla teması çok güçlü olan eğitimin, gençlerin bütün yaşam süreçlerinde belirgin bir rolü vardır. Türkiye’de genç nüfusun yoğun olması ve yükseköğretime talebin her geçen gün artmasıyla yeni ve daha nitelikli bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğu yaygın olarak kabul görmektedir.

 

 • Türkiye’deki gençler eğitim kurumlarında hangi değerlerle karşılaşmaktadır?
 • Türkiye’de farklılıkları dikkate alan çoğulcu bir eğitim sistemi nasıl kurulmalıdır?
 • Türkiye eğitim sisteminin gelenek biriktirme ve aktarma kapasitesi nasıldır?
 • Türkiye’de eğitim kurumlarının gençlerin kimlik oluşumuna etkisi nasıldır?

Gençlik ve Sivil Toplum

Özgür ifade alanı içerisinde önemli bir yere sahip olan sivil toplum kuruluşları bireyin kendi kimliğini inşa etmesinde önemli bir role sahiptir. Türkiye’de son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri politika yapım süreçlerinde daha görünür hale gelmiştir. Gençlerin güçlü temsiliyeti açısından STK’ların büyük bir sorumluluğu olduğu yadsınamaz. Gönüllülük esasına dayanması yönüyle ise STK’lar kendi norm ve sosyal alanını oluşturmakta, bu da gençlerin kimlik kazanmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye gençliğinin son yıllarda sivil toplum kuruluşlarında yer alma oranları artış göstermektedir. Gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, örgütlü bir kurumun kültürünü edinebilmeleri, açık bir yapı gösteren, kurumsal hafızası güçlü sivil toplum kuruluşları ile mümkündür.

 • Gençlerin kimlik oluşumunda STK’ların etkisi nedir?
 • Türkiye’de gençliğin temsiliyeti konusunda STK çalışmalarının yeri nedir?
 • Türkiye’deki STK geleneği gençlere nasıl bir rol vermektedir?