Forum Yeri

TDV Konferans Salonu, Kocatepe/Ankara

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
Tel: +90 312 416 90 00
Fax: +90 312 416 90 90
E-mail: tdv@diyanetvakfi.org.tr